Update sa ATTA Beta Testing

Kasunod ng madiskarteng roadmap ng ATTA para sa 2022 at alinsunod sa mga maihahatid para sa Q2, matagumpay na nailabas ng ATTA team ang beta na bersyon nito.

Upang lumahok, ang mga aktibong miyembro ng Komunidad ay inatasan na makibahagi sa ilang gawain at napiling bilang ng mga miyembro ng Komunidad ang na-shortlist para lumahok sa beta test

Ang code ng pagsubok ay ipinadala sa email ng mga kalahok.l at iba pang mga detalye na ibinigay sa pamamagitan ng Beta Test channel sa discord.

Oras ng pagsubok: Hunyo 1- Hunyo 7

Ang mga dokumento ng gabay sa pagsubok ay ginawang magagamit para sa mga kalahok na may napakadetalyadong at hakbang-hakbang na mga proseso mula sa pag-claim ng mga token ng testnet hanggang sa listahan ng gawain.

Ang beta tester ay maaaring gumawa ng gawain at magbigay ng mga feedback upang makakuha ng mga popcorn. Upang ma-access ang Testing Website, ang mga kalahok ay pinadalhan ng isang beses na password o code na gagamitin sa testing site na http://beta.atta.zone

Ang pangkat ng ATTA ay nagbigay din ng Mga Panuntunan at Mekanismo ng Gantimpala sa Pagsubok upang makatulong na gabayan ang proseso. Napakaraming Feedback, mga ulat sa Bug, at komento ang ibinigay kahapon at kasama nito, ang alpha na bersyon ay magiging available sa publiko sa lalong madaling panahon.

Para sa higit pang mga detalye:

Website: atta.zone
Telegram: https://t.me/attaofficialeng1
Discord: https://discord.gg/mMqPKAAUWC

--

Copywriter | Crypto Enthusiast | Content Creator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store